Skip to content

Kozoka Ya Moto Ye Moko Mpe Liwa Na Ndenge Ya Mabe

  • by
Kozoka Ya Moto Ye Moko Mpe Liwa Na Ndenge Ya Mabe

Kozoka Ya Moto Ye Moko Mpe Liwa Na Ndenge Ya Mabe

Avocat kozoka ya moto ye moko mpe liwa na ndenge ya mabe oyo azali kopesa consultation ya ofele. Kosolola na avocat kozoka ya moto ye moko mpe liwa na ndenge ya mabe ezali na matomba mingi ya ntina. Lisusu, ezali na mwa ba informations ya motuya mingi oyo tokopesa bino na post oyo. Mawa na biso ya mozindo na bino mpe libota na bino.

En général, kozoka ya moto ye moko mpe liwa na ndenge ya mabe, avocat Jimmy Hanaie apesaka consultation ya ofele mpe évaluation ya cas ya ofele. En plus, ba frais ezali te longola se soki client na biso ya liwa ya mabe alongi likambo na ye mpe azui indemnité. Bandá na consultation ya ofele na situation na yo ya liwa ya mabe.

Likambo ya mawa, bato mingi bakufaka mbula na mbula mpo na etamboli mabe to kozanga likebi ya bato mosusu. Mingi ya bampota wana ya mpasi ekoki kopekisa mpe koboya. Ntango molingami moko akufi nokinoki, bato ya libota mpe molingami bakoki kozala na likambo oyo ekoki kosɛngama na mibeko mpo na kozwa lisungi ya mosolo mpe kofutama.

Consultation Ya Ofele

Toyebi ndenge oyo balingami na yo bazali na ntina mingi mpo na yo. Yango wana tozali awa mpo na koyoka makambo ya sikisiki ya makambo oyo ezali koleka. Ezala liwa ya mabe esalemaki mpo na likama ya motuka, likambo ya diagnostic ya malpractice médicale, produit ya mbeba, to likambo mosusu, tozali awa mpo na kosolola na bino na ntina ya makambo mpe likambo.

  1. Olongi te, ofutaka te
  2. Consultation ya ofele 24/7
  3. Soki olingaka avocat na yo te, okoki ko changer avocat na yo
  4. Tokoki koya na ndako to na biro na yo soki olingi
  5. Okoki kozala na lotomo ya kozwa mbongo mingi ya kosilisa likambo
  6. Solola na biso na ntina ya kozoka ya moto ye moko mpe liwa na ndenge ya mabe

Mingi kati na biso babungisaki molingami na biso na bomoi na biso. Kasi, ezali mikolo nyonso te nde moto abungisaka molingami na ye na likama ya liwa ya mabe to ya kozoka oyo ebomaka. Tango oyo ya mabe koleka esalemi, ezali malamu kozua consultation ya ofele na avocat ya kozoka ya moto ye moko mpe liwa na ndenge ya mabe noki.

Ba avocats nionso te ba créer bango ndenge moko mpe ezali important pona avocat oyo azali na expérience na ba cas ya liwa ya mabe. Biro na biso ya ba avocats ebundi mpe ezwi mbano ya kokamwa mpo na mabota mingi oyo babungisi molongani to mwana na likambo moko ya mawa. Na yango, toyebi ete ezali na matambe ya ntina oyo esengeli kosala mpe mwango ya mwango oyo ekoki kosala bokeseni monene na elonga ya likambo.

Kozoka Ya Moto Ye Moko Mpe Liwa Na Ndenge Ya Mabe

Kozoka Ya Moto Ye Moko Mpe Liwa Na Ndenge Ya Mabe

Mbala mingi, ezalaka na lapolo ya bapolisi, lapolo ya autopsie, mokanda ya liwa, mokanda ya mbotama, mpe mikanda mosusu oyo ekoki kozala na ntina na likambo ya liwa. Ezala moto abungisaki mobali, mwasi, tata, mama, mwana mobali, mwana mwasi, molongani ya ndako, to molingami mosusu, okoki kosala bokeseni. Likambo monene ya makambo mingi ezali mpe na boyokani na motuya ya lisungi ya mosolo oyo mowei akokaki kopesa na moto oyo akoki kozala client.

Na yango, soki ozali na ba récépissés ya makabo, bililingi elongo, to eloko nyonso oyo ekoki kolendisa likambo na yo ya mibeko, ezali na ntina mingi kobatela yango malamu. Ata soki ozali lisusu penepene na moto oyo akufi te na ntango ya liwa, okoki kaka kozala na likambo ya makasi oyo esɛngami na mibeko. Kasi, mpo na makambo mingi ya liwa ya ba avocats mpo na malpractice juridique, ezali na litomba mingi soki lisungi ya mosolo to bokangami makasi ya mayoki ezalaki.

Makambo mosusu etali lisalisi ya liwa oyo ekoki kobima soki molingami akufi na mosala to abomami na esika ya mosala. Makambo ya liwa na ndenge ya mabe na esika ya mosala ekeseni mpe ntango mosusu ezali na makambo mingi oyo etali yango moko, masɛngami, mpe mibeko oyo ekoki kopekisa yango. Ezali na ntina kosolola na avocat ya cabinet na biso ya ba avocats noki. Mawa na biso. Tozali kozela na esengo nyonso kosolola na bino.

Millions of Dollars Recovered

Call The Lawyer Free 24/7.