Skip to content

ގޯސްކޮށް މަރުގެ ވާރިސުން ކ

ގޯސްކޮށް މަރުގެ ވާރިސުން ކ

ގޯސްކޮށް މަރުގެ ވާރިސުން ކ

އެ ގޯސްކޮށް މަރުގެ ވާރިސުން ކ ވަކީލުން ހިލޭ މަޝްވަރާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ. ގޯސްކޮށް މަރުގެ ވާރިސުން ކ ވަކީލާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން މުހިންމު އެތައް ފައިދާތަކެއް ލިބެ އެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ، މި ޕޯސްޓުގައި އަޅުގަނޑުމެން ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ވަރަށް މުހިންމު ބައެއް މަޢުލޫމާތުތައް އެބަހުއްޓެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންމެ ފުން ތައުޒިޔާ ތިޔަބޭފުޅުންނަށާއި ތިޔަބޭފުޅުންގެ އާއިލާއަށް.

އާންމުކޮށް ގޯސްކޮށް މަރުގެ ވާރިސުން ކ ގެ ވަކީލު ޖިމީ ހަނާއީ ހިލޭ މަޝްވަރާ އާއި ހިލޭ ކޭސް އިވެލުއޭޝަން ފޯރުކޮށްދެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ގޯސްކޮށް މަރުވި ކްލައިންޓަށް އޭނާގެ މައްސަލަ ކާމިޔާބުވެ، ބަދަލު ނުލިބިއްޖެނަމަ އެއްވެސް ފީއެއް ނުނަގައެވެ. ތިމާގެ ގޯސް މަރުގެ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން ހިލޭ މަޝްވަރާއަކުން ފަށާށެވެ.

ހިތާމައަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެތައް މަރުތަކެއް ދިމާވަނީ އެހެން މީހުންގެ އަޚްލާޤު ނުވަތަ އިހުމާލުންނެވެ. މި މުސީބާތުގެ ގިނަ އަނިޔާތަކުން ރައްކާތެރިވެ، ދުރުހެލިވެވޭނެ އެވެ. ލޯބިވާ މީހަކު މާ އަވަހަށް މަރުވުމުން އާއިލާގެ މެމްބަރުންނާއި ލޯބިވާ މީހާއަށް މާލީ އެހީތެރިކަމާއި ބަދަލު ހޯދުމަށް ގާނޫނީ ދައުވާއެއް ކުރެވިދާނެ އެވެ.

ހިލޭ މަޝްވަރާ

ތިބާގެ ލޯބިވާ މީހުން ތިބާއަށް ކިހާ މުހިންމުކަން އަހަރެމެންނަށް އެނގެއެވެ. އެހެންވެ އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ކަން ހިނގާ ގޮތުގެ ސީދާ ހަގީގަތްތައް އަޑުއަހަން. ގޯސްކޮށް މަރުވީ ކާރު އެކްސިޑެންޓެއްގެ ސަބަބުން ކަމުގައި ވިޔަސް، މެޑިކަލް މަލްޕްރެކްޓިސް ޑައިގްނޯސިސް އިންސިޑެންޓެއްގެ ސަބަބުން ކަމުގައި ވިޔަސް، ޕްރޮޑަކްޓެއްގައި އުނިކަމެއް ހުރި ކަމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ އެހެން ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން ކަމުގައި ވިޔަސް، އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ޙަޤީޤަތާއި ޙާލަތާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަން.

  1. ކާމިޔާބެއް ނުލިބޭ، ފައިސާއެއް ނުދައްކާ
  2. ހިލޭ މަޝްވަރާ 24/7
  3. ވަކީލު ކަމުނުދާނަމަ ވަކީލު ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ
  4. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ތިޔަބޭފުޅުންގެ ގެއަށް ނުވަތަ އޮފީހަށް އައިސްދާނެ، ތިޔަބޭފުޅުން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ.
  5. މާލީ ގޮތުން ބޮޑު ސެޓްލްމަންޓެއް ލިބިދާނެ އެވެ
  6. އަޅުގަނޑުމެންނާ ވާހަކަ ދައްކާނީ ގޯސްކޮށް މަރުގެ ވާރިސުން ކ އާ ބެހޭގޮތުން

އަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކަށް އަހަރެމެންގެ ޙަޔާތުގައިވެސް ލޯބިވާ މީހަކު ގެއްލިއްޖެއެވެ. ނަމަވެސް ގޯސްކޮށް މަރުވުމުގެ އެކްސިޑެންޓެއްގައި ނުވަތަ މަރުވާވަރުގެ އަނިޔާއެއްގެ ހާލަތެއްގައި މީހަކު ލޯބިވާ މީހަކު ގެއްލިގެންދާނީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ނޫނެވެ. އެންމެ ގޯސް ކަމެއް ދިމާވުމުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ގޯސްކޮށް މަރުގެ ވާރިސުން ކ ވަކީލަކާ ހިލޭ މަޝްވަރާ ހޯދުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެކެވެ.

ހުރިހާ ވަކީލުންނަކީ ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި އުފައްދާފައިވާ ވަކީލުންތަކެއް ނޫން ކަމަށާއި ގޯސްކޮށް މަރުވުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ތަޖުރިބާކާރު ވަކީލަކު ހޮވުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯ ފާމް އިން ވަނީ ބަދުނަސީބު ހާދިސާއެއްގައި އަނބިމީހާ ނުވަތަ ދަރިފުޅު ގެއްލިފައިވާ އެތައް އާއިލާއަކަށް ހަނގުރާމަކޮށް އަޖައިބު ކުރުވަނިވި ނަތީޖާތަކެއް ހޯދާފައެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެނގޭ، އަޅަންޖެހޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅުތަކާއި، މައްސަލައެއްގެ ކާމިޔާބީއަށް ބޮޑު ތަފާތެއް ގެނެވޭނެ ޕްލޭނިންގ ސްޓްރެޓެޖީއެއް އޮތްކަން.

ގޯސްކޮށް މަރުގެ ވާރިސުން ކ

ގޯސްކޮށް މަރުގެ ވާރިސުން ކ

އާންމު ގޮތެއްގައި ފުލުހުންގެ ރިޕޯޓެއް، އޮޓޮޕްސީ ރިޕޯޓެއް، މަރު ސެޓްފިކެޓެއް، އުފަން ސެޓްފިކެޓެއް، އަދި މަރުގެ މައްސަލައެއްގައި މުހިންމު ވެދާނެ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ހުރެއެވެ. މީހަކަށް ފިރިމީހާ، އަނބިމީހާ، ބައްޕަ، މަންމަ، ދަރިއަކު، އަންހެން ދަރިފުޅު، ގޭތެރޭގެ ބައިވެރިޔާ، ނުވަތަ ލޯބިވާ އެހެން މީހަކު ގެއްލިގެން ދިޔަޔަސް، ތަފާތު ގެނެސްދެވިދާނެއެވެ. ގިނަ މައްސަލަތަކުގެ ބޮޑު ކަމަކީ މަރުވެފައިވާ މީހާއަށް ޕޮޓެންޝަލް ކްލައިންޓަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މާލީ އެހީތެރިކަމުގެ މިންވަރާ ވެސް ގުޅުން ހުރި ކަމެކެވެ.

އެހެންކަމުން ހަދިޔާގެ ރަސީދުތަކާއި، އެކުގައި ނަގާފައިވާ ތަސްވީރުތަކާއި، ނުވަތަ ގާނޫނީ ދައުވާ ވަރުގަދަވެދާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ހުރިނަމަ، އެކަން ރައްކާތެރިކޮށް ބެހެއްޓުން މުހިންމެވެ. މަރުވި ވަގުތު މަރުވި މީހާއާ އެހާ ގާތް ނުވިޔަސް، އަދިވެސް ވަރުގަދަ ގާނޫނީ ދައުވާއެއް އޮވެދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ގާނޫނީ ގޮތުން ގޯސްކޮށް އަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން ވަކީލުން މަރުވާ ގިނަ މައްސަލަތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ނުވަތަ ވަރުގަދަ ޖަޒުބާތީ ގުޅުމެއް އޮތްނަމަ ވަރަށް އެހީތެރިވެދެ އެވެ.

ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި މަރުގެ އިނާޔަތްތައް ލިބޭއިރު، އެކަމުގެ ސަބަބުން ލޯބިވާ މީހަކު ވަޒީފާގައި މަރުވުމުން ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި މަރާލުމުން ލިބިދާނެ އެވެ. މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ގޯސްކޮށް މަރުވުމުގެ މައްސަލަތަކަކީ ތަފާތު މައްސަލަތަކެއް ކަމަށާއި ބައެއް ފަހަރު އަމިއްލަ ގިނަ ކްރައިޓީރިއާތަކާއި ޝަރުތުތަކާއި ޝަރުތުތަކެއް ވެސް ހުންނަ މައްސަލަތަކެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯ ފާމްގެ ވަކީލަކާ ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ތައުޒިޔާ. އަޅުގަނޑުމެން އިންތިޒާރު ކުރަނީ ތިޔަބޭފުޅުންނާ ވާހަކަ ދައްކަން.

Millions of Dollars Recovered

Call The Lawyer Free 24/7.